Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПОбект на процедуратаВид процедураСтатусФайловеПреписка
94 00 - 135322.06.2020Покана за участие в пазарни консултации за изпълнение на дейност: Доставка на килими и пътеки за проектно предложение: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство” по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г0.000.000.0029.06.2020 17:3030.06.2020 11:30ДоставкаДругиОтворенаПреписка
94 00 - 135222.06.2020Покана за участие в пазарни консултации за изпълнение на дейност: Доставка на осветителни тела за проектно предложение: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство” по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г0.000.000.0029.06.2020 17:3030.06.2020 11:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
94 00 - 134319.06.2020Покана за пазарни консултации за изпълнение на дейност: Доставка на отоплителна техника за проектно предложение: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство” по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г0.000.000.0024.06.2020 17:3025.06.2020 14:30ДоставкаДругиОтворенаПреписка
94 00 - 134219.06.2020Покана за пазарни консултации за изпълнение на дейност: Доставка на озвучителна техника за проектно предложение: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство” по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г0.000.000.0024.06.2020 17:3025.06.2020 14:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
94 00 - 132518.06.2020Покана за пазарни консултации от 18.06.2020 г., за изпълнение на дейност: Доставка на етнографско обзавеждане за проектно предложение: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство” по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г0.000.000.0024.06.2020 17:3025.06.2020 13:30ДоставкаДругиОтворенаПреписка
94 00 - 131716.06.2020Покана за пазарни консултации от 16.06.2020 г., за изпълнение на дейност: Доставка на компютърнa и специализиранa техника за проектно предложение: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство” по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 0.000.000.0024.06.2020 17:3025.06.2020 11:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
00580-2020-001428.05.2020„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯ, към СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев” гр. Самоков”.1683160.41336632.082019792.4918.06.2020 17:3019.06.2020 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеВъзложенаПреписка
12 00 - 7229.04.2020„Разработване на мерки за подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата Натура 2000, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие”, в територията на МИГ Самоков.” Подбор на проекти по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“Сдружение „Местна инициативна група Самоков“.30000.006000.0036000.0012.05.2020 17:3013.05.2020 14:00АОПУслугаСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка
00580-2020-001302.04.2020„ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ, ВЕЛОАЛЕИ И ПАРКИНГИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ, по пет обособени позиции”.1779712.50355942.502135655.0018.05.2020 17:3019.05.2020 15:30АОПСтроителствоОткрита процедураВъзложенаПреписка
00580-2020-001130.03.2020„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ” с три обособени позиции;91520.5018304.10109824.6019.05.2020 17:3020.05.2020 14:00АОПУслугаОткрита процедураВъзложенаПреписка
00580-2020-001227.03.2020Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции; 128827.0025765.40154592.4014.05.2020 17:3015.05.2020 14:00АОПУслугаПублично състезаниеВъзложенаПреписка
00580-2020-000926.03.2020Упражняване на независим строителен надзор на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯ, към СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев” гр. Самоков.18000.003600.0021600.0018.05.2020 17:3019.05.2020 13:30АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2020-001024.03.2020Благоустройствени дребномащабни мерки в населените места на община Самоков” по 6 обособени позиции;360188.6472037.73432226.3711.05.2020 17:3012.05.2020 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеВъзложенаПреписка
12 00 - 4720.03.2020"Текущ ремонт на ограда на ОДЗ „Самоково”-гр.Самоков", по проект „Красива България”.50041.0010008.2060049.2003.04.2020 0:0006.04.2020 14:00АОПСтроителствоСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка
00580-2020-000819.03.2020Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на територията на гр. Самоков, община Самоков” по пет обособени позиции.168777.0033755.40202532.4009.04.2020 17:3010.04.2020 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеВъзложенаПреписка
00580-2020-000712.03.2020„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯ, към СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев” гр. Самоков”.1683160.41336632.082019792.4902.04.2020 17:3003.04.2020 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеПрекратенаПреписка
00580-2020-000602.03.2020„Упражняване на независим строителен надзор на обект: Реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа”, гр. Самоков”.25000.005000.0030000.0030.03.2020 17:3031.03.2020 14:00АОПУслугаОткрита процедураПрекратенаПреписка
00580-2020-000513.02.2020„Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков”.199500.0039900.00239400.0004.03.2020 17:3005.03.2020 14:00АОПДоставкаПублично състезаниеВъзложенаПреписка
94 00 - 30607.02.2020Покана за пазарни консултации от 07.02.2020 г. за изпълнение на дейност: Доставка на устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.0.000.000.0012.02.2020 17:3013.02.2020 11:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
04 00 - 3206.02.2020Покана за пазарни консултации от 06.02.2020 г. за изпълнение на дейност: Доставка на отоплителна техника по процедура BG06RDNP001-19.303 МИГ САМОКОВ - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020:0.000.000.0011.02.2020 17:3012.02.2020 13:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка