Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПОбект на процедуратаВид процедураСтатусФайловеПреписка
00580-2019-002215.08.2019„ДОСТАВКА НА НОВ ЕЛЕКТИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ”. Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0055 „Патронажна грижа на възрастни хора и хора с увреждания в Самоков”. Предметът включва доставка на нов електрически автомобил /4+1 места/, съгласно изискванията, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.41666.008333.2049999.2018.09.2019 17:3019.09.2019 17:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
12 00 - 16905.08.2019ДОСТАВКА НА ЦВЕТЯ, РАСТИТЕЛНОСТ /ДЪРВЕТА И ХРАСТИ/, ТРЕВНИ СМЕСКИ И ТОРФЕН СУБСТРАТ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ.70000.0014000.0084000.0015.08.2019 17:3016.08.2019 14:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
00580-2019-002112.07.2019„Избор на изпълнител на СМР, свързано с благоустройство и изграждане на тротоари, детски площадки, спортни зони и места за отдих в гр.Самоков, с.Рельово, с.Говедарци, с.Продановци, с.Шипочане, С.Горни окол, с.Райово и с.Радуил , Община Самоков, обл. Софийска” по осем обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на зона за отдих и детска площадка около бл.22, бл.24 на ул."Цар Борис III" и бл.12 и бл. 10 на ул."Софроний Врачански - гр.Самоков"; Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортна площадка източно от сградата на кметството в с.Рельово, Община Самоков”; Обособена позиция № 3: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих в с.Говедарци, Община Самоков”; Обособена позиция № 4: „Изграждане на тротоари - /само бордюри/ в с.Продановци от началото на регулацията към гр.Самоков до сградата на кметството – двустранно, подмяна на тротоарни плочки”; Обособена позиция № 5: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих срещу сградата на кметството в с.Шипочане, Община Самоков”; Обособена позиция № 6: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих срещу сградата на кметството в с.Горни окол, Община Самоков”; Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка в центъра на с.Райово, Община Самоков”; Обособена позиция № 8: „Изграждане на тротоари от тротоарни плочи /двустранно/ по ул.”Пионерска” в с.Радуил Община Самоков”.196264.9839253.00235517.9802.08.2019 17:3005.08.2019 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2019-002011.07.2019„Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект: “Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ОУ „Христо Максимов“ и двора на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков, обл. Софийска“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „ Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект: “Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков, обл. Софийска“; Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект“Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков, обл. Софийска“;184761.6736952.33221714.0031.07.2019 17:3001.08.2019 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2019-001924.06.2019ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ.1200000.00240000.001440000.0029.07.2019 17:3030.07.2019 14:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2019-001818.06.2019Строителство на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР.САМОКОВ, ОБЛ.СОФИЙСКА” по четири обособени позиции. Обособена позиция 1: “Основен ремонт на тротоари от вибропресовани бетонови блокчета на ул. ”Мано Филипов”, ул.”Захари Хаджигюров” в участъка от ул.”Митрополитска” до ул.”Цар Борис”, ул.”Димитър Талев” в участъка от ул.”Отец Паисий до ул.” Манастирска”, ул.”Захари Зограф в участъка от ул.”Климент до ул.”Бяла поляна” и др” Обособена позиция 2: “Основен ремонт на тротоари от неформен камък на ул.”Димитър Талев” в участъка от ул.”Манастирска” до ул.”Цар Борис”, ул.”ул.”Захари Зограф” североизточно от „Митрополитската църква”, ул.” Княз Дондуков” до „Синегогата” и др.” Обособена позиция 3: “ Основен ремонт на асфалтови тротоари по ул."Ихтиманско шосе", ул."Рилска малина", ул.”Бяла поляна”, ул.”Николай Николаевич” в участъка от от ул.”Христо Максимов” до бул.”България”,ул.Рила планина” и др” Обособена позиция 4: “Основен ремонт на тротоари от вибропресовани тротоарни плочки по пешеходната чат на мостове над р."Искър" на ул."Генерал Михайлов" и бул."Македония" в гр.Самоков, основен ремонт на стълбищни рамена /северна и южна страна/ в източния край на пехеходния мост над р.”Искър” в близост до хотел „Арена Самоков” гр.Самоков на и др.” 612500.00122500.00735000.0009.07.2019 17:3010.07.2019 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2019-001711.06.2019„Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, уплътняване /валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи”.240000.0048000.00288000.0003.07.2019 17:3004.07.2019 14:00АОПУслугаПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2019-001610.06.2019„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА: АВТОКЛАВ КЛАС В – 1 СТЕРИЛНА ЕДИНИЦА И ВОДООЧИСТВАЩА СИСТЕМА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” - Обособена позиция №1 „ Доставка на медицинска апаратура - Автоклав клас В – 1 Стерилна единица ” - Обособена позиция №2 „ Доставка на медицинска апаратура - Водоочистваща система ”;108333.3321666.67130000.0001.07.2019 17:3002.07.2019 14:00АОПДоставкаПублично състезаниеОтворенаПреписка
12 00 - 11605.06.2019ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА, ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА В КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ - В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА”, ГР.САМОКОВ.69250.0013850.0083100.0017.06.2019 17:3018.06.2019 14:00АОПСтроителствоСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
12 00 - 11131.05.2019Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за нуждите на Община Самоков. 70000.0014000.0084000.0010.06.2019 17:3011.06.2019 14:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
00580-2019-001529.05.2019„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА САМОКОВ”2022314.00404462.802426776.8020.06.2019 17:3021.06.2019 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеОтворенаПреписка
12 00 - 10122.05.2019„Осигуряване на достъпна среда на вътрешен двор и рампа към сграда на Поликлиника и стълби към вход МБАЛ Самоков”, находящ се в гр.Самоков, ул.”Македония”№49-ПИ 65231.907.178.9 ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.53197.0910639.4263836.5104.06.2019 17:3005.06.2019 14:00АОПСтроителствоСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
12 00 - 10022.05.2019ПОЧИСТВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ РЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ70000.0014000.0084000.0003.06.2019 17:3004.06.2019 14:00АОПУслугаСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
00580-2019-001422.05.2019ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на инвестиционен проект за нов обществен център на к.к. Боровец”.596960.00119392.00716352.0028.05.2019 17:3029.05.2019 14:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеОтворенаПреписка
00580-2019-001316.05.2019„ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ПРИ ОБЩИНА САМОКОВ” с две обособени позиции: 1. Доставка на употребяван лекотоварен автомобил (пикап) 1+1 места; 2. Доставка на употребяван пътнически автомобил (пикап) 4+1 места.23750.004750.0028500.0018.06.2019 17:3019.06.2019 14:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
12 00 - 9413.05.2019„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ НОВИ ПАРКИНГ АВТОМАТИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ”42500.008500.0051000.0023.05.2019 17:3027.05.2019 10:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
00580-2019-001215.04.2019Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков” по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Подридна“ Обособена позиция 2: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Мусала“ Обособена позиция 3: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Смирненски” Обособена позиция 4: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Ботев”119417.0023883.40143300.4017.05.2019 17:3020.05.2019 14:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2019-001125.03.2019„Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на обекти в гр. Самоков, община Самоков”.393842.0078768.40472610.4008.04.2019 17:3009.04.2019 14:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2019-001013.03.2019„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ– САМОКОВ” с четири обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка, монтаж, пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьор и обучение за работа с нея; Обособена позиция 2. Доставка, монтаж и пуск на ново вибросито; Обособена позиция 3. Доставка на употребявана мобилна дробилка; Обособена позиция 4. Доставка на употребяван товарен автомобил.390000.0078000.00468000.0019.04.2019 17:3022.04.2019 14:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
00580-2019-000711.03.2019„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков. Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в община Самоков” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков”; Обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в община Самоков”7643416.001528683.209172099.2012.04.2019 17:3015.04.2019 14:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка