Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПОбект на процедуратаВид процедураСтатусФайловеПреписка
00580-2020-000317.01.2020Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Долни окол, Шипочане, Горни окол и Гуцал, община Самоков”11239.002247.8013486.8012.02.2020 17:3013.02.2020 14:00АОПУслугаПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2020-000216.01.2020Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Долни окол, Шипочане, Горни окол и Гуцал, община Самоков”772869.00154573.80927442.8010.02.2020 17:3011.02.2020 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2020-000116.01.2020Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на строителни материали и сходни изделия; Обособена позиция № 2: Доставка на инструменти и сходни изделия.212000.0042400.00254400.0006.02.2020 17:3007.02.2020 14:00АОПДоставкаПублично състезаниеОтворенаПреписка
00580-2019-002414.11.2019„Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект, закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Самоков, включително координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация”.60666.0012133.2072799.2016.12.2019 17:3017.12.2019 14:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
12 00 - 22912.11.2019„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ И УЛИЧНИ ВИК МРЕЖИ В ОБЩИНА САМОКОВ по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване на технически проект за изграждане на улица и улични ВиК мрежи по плана на гр. Самоков с обхват: О.Т.96б; О.Т.102в; О.Т.102г и от О.Т.102б; О.Т.102г.; О.Т.102а до О.Т.102, в кв.15 - гр. Самоков. Обособена позиция 2: Изработване на технически проект за изграждане улица и улични ВиК мрежи по плана на гр. Самоков с обхват: О.Т.2010й; О.Т.2010и; О.Т.2010е; О.Т.2010д; О.Т.2010г; О.Т.2010б; О.Т.2010а; О.Т.2012; О.Т.2013; О.Т.2014; О.Т.2015; О.Т.2016, в кв.206а и кв.206д - гр. Самоков. Обособена позиция 3: Изработване на технически проект за създаване на нова улица, осигуряваща транспортен достъп до УПИ XX, ПИ 46067.2.208, кв.11, с.Маджаре, община Самоков.35125.007025.0042150.0022.11.2019 17:3025.11.2019 14:00АОПУслугаСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
00580-2019-002315.10.2019Доставка на В и К и електро материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на В и К материали и сходни изделия; Обособена позиция № 2: Доставка на електро материали и сходни изделия.192000.0038400.00230400.0005.11.2019 17:3006.11.2019 14:00АОПДоставкаПублично състезаниеОтворенаПреписка
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ от 09.10.2019 г.:09.10.2019ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ от 09.10.2019 г.: За изпълнение на дейност: Доставка на оборудване по Проект “Ремонт и обновяване на зала за мероприятия към читалище „Михаил Дашин 1911” с. Драгушиново, Община Самоков” по процедура BG06RDNP001-001-19.061 – МИГ Самоков по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г0.000.000.0016.10.2019 17:3017.10.2019 11:00ДоставкаДругиОтворенаПреписка
00580-2019-002215.08.2019„ДОСТАВКА НА НОВ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ”. Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0055 „Патронажна грижа на възрастни хора и хора с увреждания в Самоков”. Предметът включва доставка на нов електрически автомобил /4+1 места/, съгласно изискванията, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.41666.678333.3350000.0018.09.2019 17:3019.09.2019 17:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
12 00 - 16905.08.2019ДОСТАВКА НА ЦВЕТЯ, РАСТИТЕЛНОСТ /ДЪРВЕТА И ХРАСТИ/, ТРЕВНИ СМЕСКИ И ТОРФЕН СУБСТРАТ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ.70000.0014000.0084000.0015.08.2019 17:3016.08.2019 14:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка
00580-2019-002112.07.2019„Избор на изпълнител на СМР, свързано с благоустройство и изграждане на тротоари, детски площадки, спортни зони и места за отдих в гр.Самоков, с.Рельово, с.Говедарци, с.Продановци, с.Шипочане, С.Горни окол, с.Райово и с.Радуил , Община Самоков, обл. Софийска” по осем обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на зона за отдих и детска площадка около бл.22, бл.24 на ул."Цар Борис III" и бл.12 и бл. 10 на ул."Софроний Врачански - гр.Самоков"; Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортна площадка източно от сградата на кметството в с.Рельово, Община Самоков”; Обособена позиция № 3: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих в с.Говедарци, Община Самоков”; Обособена позиция № 4: „Изграждане на тротоари - /само бордюри/ в с.Продановци от началото на регулацията към гр.Самоков до сградата на кметството – двустранно, подмяна на тротоарни плочки”; Обособена позиция № 5: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих срещу сградата на кметството в с.Шипочане, Община Самоков”; Обособена позиция № 6: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих срещу сградата на кметството в с.Горни окол, Община Самоков”; Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка в центъра на с.Райово, Община Самоков”; Обособена позиция № 8: „Изграждане на тротоари от тротоарни плочи /двустранно/ по ул.”Пионерска” в с.Радуил Община Самоков”.196264.9839253.00235517.9802.08.2019 17:3005.08.2019 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеВъзложенаПреписка
00580-2019-002011.07.2019„Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект: “Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ОУ „Христо Максимов“ и двора на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков, обл. Софийска“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „ Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект: “Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков, обл. Софийска“; Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект“Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков, обл. Софийска“;184761.6736952.33221714.0031.07.2019 17:3001.08.2019 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеВъзложенаПреписка
00580-2019-001924.06.2019ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ.1200000.00240000.001440000.0029.07.2019 17:3030.07.2019 14:00АОПСтроителствоОткрита процедураВъзложенаПреписка
00580-2019-001818.06.2019Строителство на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР.САМОКОВ, ОБЛ.СОФИЙСКА” по четири обособени позиции. Обособена позиция 1: “Основен ремонт на тротоари от вибропресовани бетонови блокчета на ул. ”Мано Филипов”, ул.”Захари Хаджигюров” в участъка от ул.”Митрополитска” до ул.”Цар Борис”, ул.”Димитър Талев” в участъка от ул.”Отец Паисий до ул.” Манастирска”, ул.”Захари Зограф в участъка от ул.”Климент до ул.”Бяла поляна” и др” Обособена позиция 2: “Основен ремонт на тротоари от неформен камък на ул.”Димитър Талев” в участъка от ул.”Манастирска” до ул.”Цар Борис”, ул.”ул.”Захари Зограф” североизточно от „Митрополитската църква”, ул.” Княз Дондуков” до „Синегогата” и др.” Обособена позиция 3: “ Основен ремонт на асфалтови тротоари по ул."Ихтиманско шосе", ул."Рилска малина", ул.”Бяла поляна”, ул.”Николай Николаевич” в участъка от от ул.”Христо Максимов” до бул.”България”,ул.Рила планина” и др” Обособена позиция 4: “Основен ремонт на тротоари от вибропресовани тротоарни плочки по пешеходната чат на мостове над р."Искър" на ул."Генерал Михайлов" и бул."Македония" в гр.Самоков, основен ремонт на стълбищни рамена /северна и южна страна/ в източния край на пехеходния мост над р.”Искър” в близост до хотел „Арена Самоков” гр.Самоков на и др.” 612500.00122500.00735000.0009.07.2019 17:3010.07.2019 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеВъзложенаПреписка
00580-2019-001711.06.2019„Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, уплътняване /валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи”.240000.0048000.00288000.0003.07.2019 17:3004.07.2019 14:00АОПУслугаПублично състезаниеВъзложенаПреписка
00580-2019-001610.06.2019„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА: АВТОКЛАВ КЛАС В – 1 СТЕРИЛНА ЕДИНИЦА И ВОДООЧИСТВАЩА СИСТЕМА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” - Обособена позиция №1 „ Доставка на медицинска апаратура - Автоклав клас В – 1 Стерилна единица ” - Обособена позиция №2 „ Доставка на медицинска апаратура - Водоочистваща система ”;108333.3321666.67130000.0001.07.2019 17:3002.07.2019 14:00АОПДоставкаПублично състезаниеВъзложенаПреписка
12 00 - 11605.06.2019ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА, ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА В КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ - В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА”, ГР.САМОКОВ.69250.0013850.0083100.0017.06.2019 17:3018.06.2019 14:00АОПСтроителствоСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка
12 00 - 11131.05.2019Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за нуждите на Община Самоков. 70000.0014000.0084000.0010.06.2019 17:3011.06.2019 14:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка
00580-2019-001529.05.2019„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА САМОКОВ”2022314.00404462.802426776.8020.06.2019 17:3021.06.2019 14:00АОПСтроителствоПублично състезаниеОтворенаПреписка
12 00 - 10122.05.2019„Осигуряване на достъпна среда на вътрешен двор и рампа към сграда на Поликлиника и стълби към вход МБАЛ Самоков”, находящ се в гр.Самоков, ул.”Македония”№49-ПИ 65231.907.178.9 ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.53197.0910639.4263836.5104.06.2019 17:3005.06.2019 14:00АОПСтроителствоСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка
12 00 - 10022.05.2019ПОЧИСТВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ РЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ70000.0014000.0084000.0003.06.2019 17:3004.06.2019 14:00АОПУслугаСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка